QR코드 의무화 - 1회용 QR코드 생성하기

CODEDRAGON Security/Mobile

반응형

 

1회용 QR코드 생성하기 - QR코드 의무화, QR코드 출입

·         네이버 - NAVER - Android

·         네이버 Naver 어플 실행

·         " 서랍" 메뉴로 이동

·         QR코드 체크인

·         개인정보 수집 제공에 동의

·         휴대전화 인증

·         QR코드 생성 재시도

·         QR 코드 생성

 
반응형