Ubisoft 유비소프트 Uplay 계정 탈퇴, 계정 삭제, 계정 폐쇄하기

CODEDRAGON Games

반응형

 

 

 

Ubisoft 유비소프트 Uplay 계정 탈퇴, 계정 삭제, 계정 폐쇄하기 

·         유비소프트 로그인 페이지

·         유비소프트 로그인

·         "계정 정보" 메뉴로 이동

·         계정 삭제, 계정 탈퇴, 계정 폐쇄

 

 

 

 

 

반응형