Alienware Arena 에일리언웨어 아레나 계정 생성, 회원가입

CODEDRAGON TechMaster/Hardware

반응형

 

 

 

Alienware Arena 에일리언웨어 아레나 생성, 회원가입 

·         에일리언웨어 아레나 페이지 접속

·         회원가입; 계정 생성

·         이메일 인증

·         계정 정보 입력

·         생성된 계정 확인

 

 

 

 

반응형