UBISOFT 유비소프트 Uplay 유플레이 계정의 이메일 주소 변경하기 - 계정 옮기기, 계정 변경

CODEDRAGON Games

반응형

 

 

 

UBISOFT 유비소프트 Uplay 유플레이 계정의 이메일 주소 변경하기- 계정 옮기기, 계정 변경

·         UBISOFT 계정 페이지에 접속

·         로그인

·         메일 확인

·         변경된 이메일 인증

·         변경된 이메일주소로 로그인

·         2단계 인증

·         변경된 이메일 주소 확인하기

 

 

 

 

반응형