Blizzard 블리자드 이메일주소 변경하기 - 이메일 변경

CODEDRAGON Games

반응형

 

 

 

Blizzard 블리자드 이메일주소 변경하기 이메일 변경

·         블리자드 Blizzard 페이지

·         로그인(변경전 현재 이메일주소)

·         현재 이메일 주소 확인

·         이메일주소 변경하기

·         이메일주소 인증

·         로그인 (변경된 이메일주소)

·         로그인 승인

·         로그인 완료

 

 

 

 

반응형