Zikko Dr.Rock Mini2 지코 닥터락 미니 마사지건

CODEDRAGON Unboxing, Review

반응형

 

 

 

Zikko Dr.Rock Mini2 지코 닥터락 미니 마사지건

  • 제품 사양
  • 제품 구성
  • 제품 색상
  • 조작 스위치
  • 헤드 종류
  • 제품 정보
  • 동작 영상 클립
  • 와디즈 펀딩 가격
  • 상세 제품정보
  • 리뷰예정...

 


 

 

 

 

 

제품 사양

 

 

 

제품 구성

 

 

 

제품 색상

 

 

 

 

조작 스위치

 

 

 

헤드 종류

 

 

 

제품 정보

 

 

 

동작 영상 클립

 

 

 

와디즈 펀딩 가격

 

 

 

상세 제품정보

상세내용은 제품페이지에서 확인하시기 바랍니다.

https://bit.ly/3u2c1Hr

 

 

 

 

반응형