TOSS(토스) - 출금 계좌등록하기

CODEDRAGON Money

반응형

   

   

TOSS- 출금 계좌등록하기

   

우측상단의 사람아이콘 클릭

   

계좌등록하기

   

은행 선택 및 계좌번호 입력후 다움단계로 터치

   

   

   

   

   

   

통장에서 TOSS에서 입급된 1원짜리 처래내역의 시분초 확인후 입력해야 합니다.

   

TOSS에서 입급된 1원짜리 처래내역의 시분초 및 Toss이름옆의 숫자확인

   

시분초 입력

   

   

   

마이크 아이콘 클릭후 >>>

"출금 이체를 신청합니다"라고 소리내어 읽기

   

   

지금 알아보기

   

   

계좌등록완료 및 사용준비 완료!!!

반응형